Ny rallartid i Norge

Nå begynner de omfattende byggearbeidene på norsk jernbane. Mens noen velger å fokusere på ulempene i sommer, slik VG gjør i artikkelen «Nytt togkaos i Oslo området» ser vi her på hva som blir fornyet og forbedret. Det er helt tydelig at Jernbaneverket nå har satt igang arbeidene for fullt. Mest skjer det i Oslo og på Vestfoldbanen, men  arbeidene pågår over hele landet.

Oslo – Vestfold

Tidligere er banen modernisert og oppgradert mellom Sandvika og Drammen og mellom Drammen og Sande.

I sommer ferdigstilles arbeidene på Drammen stasjon og på strekningen Oslo S – Lysaker. I Oslotunnelen byttes kontaktledning ut med strømskinne som ikke lar seg så lett rive ned. Det har lenge pågått arbeid på strekningen mellom Lysaker og Sandvika og dette blir ferdigstilt neste år.

I tillegg påbegynnes strekningen ra Barkåker til Tønsberg, som skal være ferdig i  2012, og strekningen fra Holm – Nykirke (Fra Sande gjennom Holmestrand). Denne skal være ferdig i 2015.

På planstadiet for dette tiåret ligger også strekningen Larvik – Prosgrunn. Sammen med strekningen fra Nykirke – Barkåker, Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien er dette det som gjenstår for å få en komplett modernisert og dobbeltsporet Vestfoldbane.

Oslo – Lillehammer

Fra tidligere er strekningen fra Etterstad i Oslo gjennom Romeriksporten via Lillestrøm og Gardemoen til Eidsvoll modernisert i forbindelse med Gardemobanen.

Arbeidene inne på Oslos S og Strekningen opp til Etterstad er påbegynt og fornyingsarbeidet varer til 2012. Nord for Eidsvoll forlenges dobbeltsporet som vil fungere som krysningsspor frem til det blir  ferdigstilt en lengre strekning.

Neste etappe på planene her er dobbeltspor mellom Minnesund og Tangen.  Det er gjort avtale mellom Jernbaneverket og Statens Vegvesen om felles utbygging, og prosjektet skal være ferdig i 2015.

Oslo – Halden

Fra før er det bygget nye dobbeltspor fra Ski til Sandbukte utenfor Moss og fra Rygge til Råde. Arbeidene på Ski stasjon er såvidt påbegynnt og skal være ferdig i 2015.

På planstadiet er nå utbyggingen av strekningen mellom Oslo og Ski. I tillegg til å korte ned på reisetiden vil dette gi økt kapasitet på en svært tungt trafikkert strekning. Reguleringsplan skal være ferdigstilt i 2011.  Byggestart ligger an til å bli 2013 og ferdigstillelse i 2018.

Siden Utbygging av strekningen mellom Moss og Svenskegrensen ligger svært langt frem i tid gjennomføres nå ballastrensing for å gjøre dagens spor mer robuste. Dette arbeidet skal pågå frem til 2015.

Oslo – Charlottenberg

Fra Lillestrøm til Svenskegrensen pågår det nå en fornying av de eksisterende sporene. Dette arbeidet vil være ferdig i 2011.

Andre strekninger

Det pågår omfattende arbeider og på Bergens- og Dovrebanen for fornye spor og teknisk anlegg og på den måten skape en mer robust jernbane.  På Nordlandsbanen drives det sikring mot ras og fornying av bruer. På Sørlandsbanen oppgraderes kontaktledningen mellom Sandnes og Egersund.

Det er videre satt av 1 milliard til oppgradering av de gamle lokaltogstrekningene mellom Oslo og Asker, Lillestrøm og Ski som skal være ferdig innen 2015.